Informacja: Wykładowca PWSZ członkiem PKAZdjęcie


Dr hab. Aneta Majkowska, prof. PWSZ w Głogowie została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację Pani Profesor wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. -”Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium ekspertów, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego”- mówi Anna Włodarczyk, rzecznik PWSZ w Głogowie. W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły ekspertów, działające w ramach różnych obszarów kształcenia. Profesor Aneta Majkowska będzie pracować w zespole ds. nauk humanistycznych.